inkomotininews@gmail.com

Το Μήνυμα της Κυριακής: «Η συνάντηση με τον Χριστό»

* εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας & Κομοτηνής.

Τη γνωριμία του Χριστού με τους πρώτους μαθητές του μας διηγείται ο Ευαγγελιστὴς Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του...
...στη συνάντηση του στο πρόσωπο του Ιησού τον Μεσσία, γιὰ τον οποίο χρόνια τώρα διάβαζε στην Π. Διαθήκη, σπεύδει να μοιρασθεί τη συγκίνηση του ευρήματός του με το φίλο του. Αυτὸς όμως με σκεπτικισμὸ και αμφιβολία αντιμετωπίζει τον ενθουσιασμὸ του Φιλίππου λέγοντας: «εκ Ναζαρὲτ δύναταί τι αγαθὸν είναι;». Από την άσημη και μικρὴ Ναζαρὲτ είναι δυνατὸ να κατάγεται ο Μεσσίας μας;

Στὸ σκεπτικισμὸ του Ναθαναὴλ αντιπαραθέτει ο Φίλιππος μιὰ απλὴ πρόσκληση: «Έρχου καὶ ίδε». Η απαυθείας γνωριμία με τό πρόσωπο του Χριστού θα σου αφαιρέσει κάθε αμφιβολία γι’ αυτόν. Η επιστράτευση όλων των διανοητικών δυνάμεων του ανθρώπου δεν ωφελεί σε τίποτε, εκμηδενίζεται και αχρηστεύεται μπροστὰ στη δύναμη του βιώματος. Αυτὸ ποὺ ζει κανεὶς συναντώντας τον Χριστὸ εγγίζει το βαθύτερο είναι του, γιατὶ περνά απὸ τη σφαίρα του μυαλού και ζεσταίνει τα βάθη της καρδιάς του τον πείθει υπαρξιακὰ και οι εγκεφαλικὲς αντιρρήσεις χάνουν με μιας τη δύναμή τους.

Η δυσπιστία και ο ορθολογισμὸς του Ναθαναὴλ δεν προέρχονταν απὸ απιστία ο Χριστὸς σὲ λίγο αγνώρισε σ’ αυτὸν ένα γνήσιο και άδολο Ισραηλίτη και του το είπε ευθέως του θύμισε μάλιστα και ένα προηγούμενο επεισόδιο της ζωής του, για να του αποδείξει πόσο άδικα είχε αμφιβάλει για τη μεσσιανική του και θεία ιδιότητα. Η δυσπιστία του Ναθαναὴλ προερχόταν απὸ την απόσταση που δεν είχε γεφυρωθεί ακόμα με την εμπειρία της προσωπικής συναντήσεως.Η προσωπικὴ γνωριμία αίρει κάθε επιφυλακτικότητα και αμφιβολία, αχρηστεύει την αξία των επιχειρημάτων και δημιουργεί πειστικότητα μέσα στὸ βαθύτερο κέντρο της υπάρξεως.

Μέσα στο «έρχου και ίδε» δεν υπάρχει μόνο μια κλήση για όσους δεν γνώρισαν καθόλου τον Χριστό.Η εβδομάδα που αρχίζει μετά την Κυριακὴ της Ορθοδοξίας εναι αφιερωμένη στην Εξωτερικὴ Ιεραποστολὴ της Εκκλησίας.Υπάρχει επίσης μια υπόμνηση και για όλους εμάς, που δεν τον γνωρίσαμε καλὰ κι ίσως διατηρούμε στὴν ψυχή μας δισταγμοὺς και επιφυλάξεις. Δεν φθάνει ότι ακούσαμε κηρύγματα και διαβάσαμε χριστιανικὰ έντυπα. Κάθε μέρα πρέπει να πλησιάζουμε τον Χριστὸ με διάθεση μαθητείας, με ειλικρίνεια και άδολη καρδιά. Και τότε απ’ την προσωπική μας πιὰ εμπειρία θα αναδύεται η κραυγὴ του Ναθαναήλ: «Ραββί, συ ει ο Υιὸς του Θεού».Ο Λυτρωτής, η ζωή μου!         

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ορθοδοξίας)
(Ιωάν. α΄ 44 - 52) 
Τῷ καιρῷ εκείνῳ, ἠθέλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν· καὶ εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ· ἀκολούθει μοι. Ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως ᾿Ανδρέου καὶ Πέτρου. Εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· ὃν ἔγραψε Μωυσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται, εὑρήκαμεν, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ. Καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ· ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι; λέγει αὐτῷ Φίλιππος· ἔρχου καὶ ἴδε. Εἶδεν ὁ Ἰησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ· ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλίτης, ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστι. Λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ· πόθεν με γινώσκεις; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι, ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε. Ἀπεκρίθη Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· ραββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ. Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὅτι εἶπόν σοι, εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς, πιστεύεις; μείζω τούτων ὄψει. Καὶ λέγει αὐτῷ· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ' ἄρτι ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα, καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου.

Απόδοση στη νεοελληνική
Τὸν καιρό εκείνο, ἤθελε ὁ Ἰησοῦς νὰ μεταβῇ εἰς τὴν Γαλιλαίαν καὶ βρίσκει τὸν Φίλιππον καὶ τοῦ λέγει· Ἀκολούθησέ με. Κατήγετο δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ τὴν Βηθσαϊδά, ἀπὸ τὴν πόλιν τοῦ Ἀνδρέα καὶ τοῦ Πέτρου. Ὁ Φίλιππος εὑρίσκει τὸν Ναθαναὴλ καὶ τοῦ λέγει· Εὑρήκαμε ἐκεῖνον, διὰ τὸν ὁποῖον ἔγραψε ὁ Μωϋσῆς εἰς τὸν νόμον καὶ οἱ Προφῆται, τὸν Ἰησοῦν, τὸν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ ἀπὸ τὴν Ναζαρέτ. Καὶ ὁ Ναθαναὴλ τοῦ εἶπε, Εἶναι δυνατὸν ἀπὸ τὴν Ναζαρὲτ νὰ προέλθῃ κανένα καλό; Λέγει σε αὐτὸν ὁ Φίλιππος· Ἔλα νὰ ἰδῇς. Εἶδε ὁ Ἰησοῦς τὸν Ναθαναὴλ νὰ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπε· Νὰ ἕνας ἀληθινὸς Ἰσραηλίτης εἰς τὸν ὁποῖον δὲν ὑπάρχει δόλος. Ὁ Ναθαναὴλ τοῦ εἶπε· Ἀπὸ ποῦ μὲ γνωρίζεις; Καὶ ὁ Ἰησοῦς τοῦ ἀπεκρίθη· Πρὶν σὲ φωνάξῃ ὁ Φίλιππος σὲ εἶδα νὰ εἶσαι κάτω ἀπὸ τὴ συκιά. Ὁ Ναθαναὴλ τοῦ λέγει· Ραββί, σὺ εἶσαι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, σὺ εἶσαι ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ. Ὁ Ἰησοῦς τοῦ ἀπεκρίθη. Ἐπειδὴ σοῦ εἶπα ὅτι σὲ εἶδα κάτω ἀπὸ τὴ συκιά, πιστεύεις; Θὰ ἰδῇς μεγαλύτερα πράγματα ἀπὸ αὐτά. Καὶ προσέθεσε· Ἀλήθεια, ἀλήθεια, σᾶς λέγω, ἀπὸ τώρα θὰ βλέπετε τὸν οὐρανὸν ἀνοιγμένων καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ νὰ ἀνεβαίνουν καὶ νὰ κατεβαίνουν πρὸς τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews