inkomotininews@gmail.com

Το Μήνυμα της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως: «Όποιος ακολουθεί τον Ιησού…»

Για όλες τις εποχὲς, ο περὶ Σταυρού λόγος ήταν ένα πρόσταγμα δύσκολο και έκανε τους ανθρώπους να προβληματίζονται. Ιδιαίτερα όμως παρουσιάζεται βαρὺς για τον άνθρωπο της εποχής μας, που ζει στην «κοινωνία τῆς εὐημερίας», που έχει θεοποιήσει την άνεση...
...και την ασφάλεια.

Γι’ αυτὸ όταν ο Κύριος λέγει: «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθήτω μοι», πολλοὶ αντιδρούν.

«Η ἐποχή μας», παρατηρούν, «είναι σκληρή. Άν επιχειρήσεις να απαρνηθείς τον εαυτό σου, να παραχωρήσεις τα δικαιώματά σου, θα σε εκμεταλλευθούν και τελικά θα αποτύχεις».

Αυτὲς ακριβώς οι τοποθετήσεις είναι που σκανδαλίζουν τον πρακτικὸ άνθρωπο. Αλλὰ γιατὶ τάχα να μας τρομάζει το εκ πρώτης όψεως παράδοξο; Υπάρχουν πολλὲς μεγάλες αλήθειες στη ζωὴ και την επιστήμη, που στο πρώτο τους άκουσμα ηχούν παράξενα.

Απίθανα έμοιαζαν άλλοτε πολλὰ αυτονόητα της σημερινής εποχής: όπως, ότι μ’ ένα μικρὸ κουτὶ θα άκουγες και θα έβλεπες τι γίνεται μίλια μακρυά, ότι θα διέσχιζαν τους αιθέρες αεροπλάνα με τεράστιο βάρος και εκατοντάδες ανθρώπους. Το εκ πρώτης όψεως λοιπὸν παράξενο κάθε άλλο παρὰ παράλογο είναι.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας
& Κομοτηνής, κ.κ. Παντελεήμων
Ένα δεύτερο βασικὸ στοιχείο του «Σταυρικοῦ Λογισμοῦ», είναι ότι η απάρνηση πρέπει να συμπληρώνεται απὸ μιὰ αποδοχή. Είναι οι τραγικότητες της βιοπάλης, οι συγκεκριμένοι σταυροὶ ποὺ επιφυλάσσει ο ανθρώπινος βίος: αρρώστιες, αδικίες, θάνατοι, απογοητεύσεις και πίκρες απὸ την πονηριὰ και τὴ σκληρότητα διαφόρων παραγόντων. Όλα αυτὰ θα χρειασθεί να μάθουμε να τα αποδεχόμαστε «ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐλπίδι», μέσα στὸ φως της Αναστάσεως.

Όποιος ακολουθεί τον Ιησού, έχει να κάνει μιὰ πορεία, ποὺ ξεπερνά το σταυρό.

Στὸ Γολγοθᾶ, ὅπως ὅλοι ξέρουμε, ὑπῆρχαν τρεῖς σταυροί, οι δύο ήταν το τέρμα της πορείας δύο ληστών, ο μεσαίος ήταν απλώς ένα σταυροδρόμι. Η χάρις και η δύναμις του Σταυρού του Χριστού επηρέασε και μεταμόρφωσε τον έναν απὸ τους δύο άλλους σταυρούς, κάνοντάς τον δια της μετανοίας «θύραν» του παραδείσου. Αυτὸ είναι μια πολὺ ουσιαστικὴ παρηγοριὰ για όσους σήμερα σηκώνουν σταυρὸ ενοχής.

Ένα τρίτο στοιχείο του «Σταυρικοῦ Λογισμοῦ», είναι ότι η απάρνηση και η θυσία δε σημαίνουν παθητικότητα έναντι της ζωής. Η απελευθέρωση απὸ το εγώ για την οποία μιλά ο Χριστός, δεν αποτελεί αυτοσκοπό, δεν αποτελεί απάθεια σαν αυτὴ που συναντά κανεὶς ταξιδεύοντας στην Ινδία και την Άπω Ανατολή. Το ζητούμενο είναι να λυτρωθείς απὸ τον ατομισμό σου για να δοθείς ολόκληρος στο Θεό, να «κοινωνήσεις», να συμμετάσχεις στη ζωὴ του Χριστού και να Τον ακολουθήσεις σε μία πορεία αγάπης και μεταμορφώσεως του κόσμου.                                             

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας & Κομοτηνής

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Γ΄ Νηστειών – Σταυροπροσκυνήσεως (Μάρκ. η΄ 34 – θ΄1)  

Εν ταῖς ημέραις ἐκεῖναις, προσκαλεσάμενος ὁ Ιησούς τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. Ὅς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν.

Τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; Ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; Ὅς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει. 

Απόδοση στη νεοελληνική

Τις ημέρες ἐκείνες, ἀφοῦ ἐκάλεσε ο Ιησούς τὸ πλῆθος μαζί μὲ τοὺς μαθητάς του τοὺς εἶπε, ἐὰν κανεὶς θέλῃ νὰ μὲ ἀκολουθήσῃ, ἂς ἀπαρνηθῇ τὸν ἑαυτόν του καὶ ἂς σηκώσῃ τὸν σταυρόν του καὶ ἂς μὲ ἀκολουθήσῃ. Διότι ὅποιος θέλει νὰ σώσῃ τὴν ζωήν του, αὐτὸς θὰ τὴν χάσῃ, ἐκεῖνος δὲ ποὺ θὰ χάσῃ τὴν ζωήν του ἐξ αἰτίας ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, αὐτὸς θὰ τὴν σώσῃ. Διότι τὶ θὰ ὠφελήσῃ τὸν ἄνθρωπον νὰ κερδίσῃ τὸν κόσμον ὅλον καὶ νὰ ζημιωθῇ τὴν ψυχήν του; Ἢ τί ἀντάλλαγμα εἶναι δυνατὸν νὰ δώσῃ ὁ ἄνθρωπος διὰ τὴν ψυχήν του; Διότι ὅποιος ἐντρέπεται δι’ ἐμὲ καὶ διὰ τοὺς λόγους μου εἰς τὴν γενεὰν αὐτὴν τὴν μοιχαλίδα καὶ ἁμαρτωλὴν καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου θὰ αἰσθανθῇ ντροπὴ γι’ αὐτόν, ὅταν ἔλθῃ μὲ ὅλην τὴν δόξαν τοῦ Πατέρα του μαζὶ μὲ τοὺς ἁγίους ἀγγέλους. Καὶ τοὺς ἔλεγε Ἀλήθεια σᾶς λέγω, ὅτι ὑπάρχουν μερικοὺ ἀπὸ αὐτοὺς, ποὺ στέκονται ἐδῶ, οἱ ὁποῖοι δὲν θὰ γευθοῦν θάνατον, ἕως ὅτου ἰδοῦν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ νὰ ἔρχεται μὲ δύναμιν.0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews