inkomotininews@gmail.com

Στο δημοτικό συμβούλιο η έγκριση του Ισολογισμού του 2011 του Δήμου Κομοτηνής

Στις 13:30 μεθαύριο, Μεγάλη Τετάρτη 16 του μήνα, το δημοτικό συμβούλιο Κομοτηνής θα συνεδριάσει με...
...μοναδικό θέμα ημερήσιας την «έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως της χρήσεως 1/1-31/12/2011 του Δήμου Κομοτηνής».

Θα ακολουθήσει συνεδρίαση με σημαντικά θέματα ανάμεσα στα 32 της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ή μη τροποποίησης του στρατηγικού πλαισίου συνεργασίας (337/2011 Α.Δ.Σ.) του Δήμου Κομοτηνής με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.).

2. Έγκριση ή μη τροποποίησης (της υπ΄αριθ. 105/2012 ΑΔΣ) της σύμβασης χρησιδανείου με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) με σκοπό τη στέγαση της Περιφερειακής Πύλης-Πόλου στην Κομοτηνή.

3. Εξέταση ενστάσεως κατά της αρ. 330/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, γνωμοδοτική επί αιτήματος τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κομοτηνής μεταξύ των Ο.Τ. 27-271 στην οδό Αγίου Γεωργίου.

4. Παραχώρηση ή μη για χρήση έναντι τέλους χώρου πεζοδρομίου επί της Πλ. Ειρήνης 18 για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

5. Παραχώρηση ή μη για χρήση έναντι τέλους χώρου πεζοδρομίου επί της οδού Δημοκρίτου 5 για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

6. Παραχώρηση ή μη για χρήση έναντι τέλους χώρου πλατείας στον οικισμό Αιγείρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα του κ. Κωνσταντίνου Πατρωνίδη.

7. Χορήγηση άδειας ίδρυσης καταστήματος ΥΠΕΡΑΓΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ της "ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε."

8. Παραχώρηση ή μη για χρήση έναντι τέλους  χώρου πεζοδρομίου στον οικισμόΦαναρίου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα του κ. Σπύρου Μιχαήλ.

9. Συμβιβαστικός διακανονισμός καταβολής επιδικασθέντος χρηματικού ποσού προς την ομόρρυθμη εταιρία Α. Παπαδόπουλος & ΣΙΑ ΟΕ (υπ΄αριθ. 63/2014 ΑΟΕ).

10. Συμβιβαστικός διακανονισμός καταβολής επιδικασθέντος χρηματικού ποσού προς το τουριστικό γραφείο: "RODOPI TOURS" ιδιοκτησίας Κας Μπαμπασίδου Παρασκευής για δαπάνες που προήλθαν μέσω κατάρτισης συμβάσεων του γραφείου και του Δ.Ο.Ν.Α. Κομοτηνής (υπ΄αριθ. 65/2014 ΑΟΕ).

11. Κατανομή χρημάτων ΚΑΠ (Β΄κατανομή 2014) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και την κάλυψη των εξόδων κίνησης των Σχολικών Τροχονόμων της χωρικής μας αρμοδιότητας.

12. Διαγραφή ή μη και επαναβεβαίωση ή μη χρηματικών ποσών που αφορούν παραβάσεις ΚΟΚ, διάφορα τέλη και δικαιώματα.

13. Έγκριση δαπανών μετακίνησης για την πληρωμή εξόδων κίνησης, διανυκτέρευσης & ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους.

14. Έγκριση δαπανών μετακίνησης για την πληρωμή εξόδων κίνησης και ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης του υπαλλήλου του Δήμου Κομοτηνής, στο ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης για υπηρεσιακούς λόγους.

15. Έγκριση ή μη των απολογισμών έτους 2013 των Σχολικών Επιτροπών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κομοτηνής, καθώς και των Σχολικών Εφορειών μειονοτικών σχολείων. 

16. Μεταβίβαση Επαγγελματικής Αδείας πωλητή λαϊκών αγορών.

17. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων.

18. Δωρεάν παραχώρηση ή μη της χρήσης δημοτικού κτιρίου ευρισκομένου  στην οδό Γρ.Μαρασλή 6 εντός του υπαίθριου Αθλητικού Κέντρου του Δήμου Κομοτηνής, στον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Κομοτηνής για στέγαση των γραφείων του Συλλόγου.

19. Έγκριση ή μη Πρακτικού μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας  ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση της προμήθειας: Προμήθεια εξοπλισμού των εθελοντικών ομάδων και του εξοπλισμού του κέντρου εκπαίδευσης των εθελοντών του Δήμου Κομοτηνής στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος OUTLAND-πακέτο Γ.

20. Έγκριση επέκτασης δικτύου φωτισμού στον οικισμό της Καρυδιάς και αναγνώριση και έγκριση της δαπάνης. Εγκριση αντικατάστασης 12 φωτιστικών ΦΟΠ ΔΕΗ με φωτιστικά ατμών νατρίου επί της οδού Μ.Μ. Κωνσταντίου και Ρίτσου.

21. Επέκταση δικτύου φωτισμού στον οικισμό Φαναρίου και τοποθέτηση μετρητών Δ.Ε.Η. στην Κομοτηνή και στον οικισμό της Παλαιάς Καλλίστης.

22. Συμμετοχή του Δήμου Κοπμοτηνής σε πρόταση του Ευρωπαϊκού προγράμματος για την έρευνα και την καινοτομία HORIZON 2020.

23. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και πιστοποίησης ποιότητας των παραδοτέων του υποέργου "Λειτουργία ξενώνα στο Δήμο Κομοτηνής" της "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ.

24. Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στη Δ/νση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος του Δήμου Κομοτηνής.

25. Αποδοχή παραίτησης και ορισμός νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κομοτηνής.

26. Έγκριση ή μη σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κομοτηνής, της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε και του συνόλου των Δήμων του Ν. Ροδόπης για τη Διαχείριση και Λειτουργία του ΧΥΤΑ Κομοτηνής

27. Τροποποίηση της αριθμ. 178/2011 Α.Δ.Σ. αναφορικά με κυκλοφορικές ρυθμίσεις στην Τοπική Κοινότητα Φαναρίου.

28. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π.Ε.) και 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου:  ΕΡΓΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ.

29. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:Συντηρήσεις οδοποιϊας ΔΕ Αιγείρου.

30. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου:  Βελτίωση Ενεργειακής Αποδοτικότητας και

31. Αναβάθμιση Κτιρίων Πολιτισμού του Δήμου Κομοτηνής (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΗ).

32. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: Βελτίωση οδού σύνδεσης Κομοτηνής-Καρυδιάς.

                                                                                          


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews