inkomotininews@gmail.com

Προσηλυτιστική εκστρατεία της νεοπροτεσταντικής οργάνωσης «Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση», σε Καβάλα, Δράμα και Σέρρες

Σε Καβάλα, Δράμα και Σέρρες πρόκειται να περιοδεύσει φέτος, το διάστημα 24/7 – 1/8, η νεοπροτεσταντική οργάνωση «Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση», στο πλαίσιο της ετήσιας προσηλυτιστικής της δραστηριότητας που υλοποιεί τα τελευταία χρόνια...
...στη Β. Ελλάδα.

Αντίστοιχη «εκστρατεία» οι ιθύνοντες της οργάνωσης είχαν πραγματοποιήσει πέρυσι τον Ιούλιο και σε Έβρο, Ροδόπη, Ξάνθη

«Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν έχουμε ανάγκη τις “προσφορές” των νεοφανών αιρετικών κινήσεων, ούτε τους διάφορους αυτοχειροτονημένους “κήρυκές” τους από το εσωτερικό ή το εξωτερικό», αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, ενώ σχετική εγκύκλιο εξέδωσε και ο Μητροπολίτης Μαρωνείας & Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμων, στην οποία επισημαίνει τα εξής:

«Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

Ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἐπαγρυπνοῦσα διὰ τὴν ποίμνην Κυρίου, ἐφιστᾶ ἰδιαιτέρως τὴν προσοχὴ τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν εἰς δῆθεν εὐαγγελικές, κατ’ οὐσίαν ὅμως νεοπροτεσταντικές ὀργανώσεις, οἱ ὁποῖες περιοδεύουν στὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια καὶ ὑπὸ τὸ ἔνδυμα τῆς εὐσεβείας καὶ τῆς ἑρμηνείας τοῦ Εὐαγγελίου προσπαθοῦν νὰ παρασύρουν τοὺς ἀγαθοὺς τῇ καρδίᾳ πιστούς.

Διά Δελτίου Τύπου ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κρούει τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιὰ τὶς προγραμματισμένες δραστηριότητες τῆς νεοπροτεσταντικῆς ὀργανώσεως «Ἑλληνικὴ Ἱεραποστολικὴ Ἕνωση».

Ἡ ὀργάνωση αὐτή, δημιούργημα τῆς τελευταίας τριακονταετίας, διοργανώνει μία εὐρείας κλίμακας προσηλυτιστικὴ δραστηριότητα, ὑπὸ τὴν ὀνομασία «Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ 6», ἡ ὁποία θὰ πραγματοποιηθεῖ σὲ νομοὺς τῆς Βορείου Ἑλλάδος, μὲ διανομὴ κειμένων τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ προσηλυτιστικῶν ἐντύπων.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ ὀφείλουμε νὰ ἐνημερώσουμε τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στὰ κάτωθι:

Ἡ πίστη στὸ Εὐαγγέλιον τῆς Σωτηρίας δὲν εἶναι πίστη σὲ κάποιο βιβλίο, ἀλλὰ ἡ ζῶσα ἀλήθεια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὴν ὁποίαν κατέλειπεν στοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους «τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδοτο» ὡς Εὐχαριστιακὸ Δεῖπνο καὶ ὄχι ὡς βιβλίο ἢ ἰδεολογικὸ σύστημα: « Ἐγὼ γὰρ παρέλαβον ἀπὸ τοῦ Κυρίου, ὃ καὶ παρέδωκα ὑμῖν, ὅτι ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἐν τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδοτο ἔλαβεν ἄρτον καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασε καὶ εἶπε· λάβετε, φάγετε· τοῦτό μού ἐστι τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κλώμενον· τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι λέγων· τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐστὶν ἐν τῷ ἐμῷ αἵματι· τοῦτο ποιεῖτε, ὁσάκις ἂν πίνητε, εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. Ὁσάκις γὰρ ἂν ἐσθίητε τὸν ἄρτον τοῦτον καὶ τὸ ποτήριον τοῦτο πίνητε, τὸν θάνατον τοῦ Κυρίου καταγγέλλετε, ἄχρις οὗ ἂν ἔλθῃ.» (Α΄Κορ. 11, 23-26)

Ἡ ἀλήθεια αὐτὴ βιώνεται στὴν Ἐκκλησία ὡς συμμετοχὴ στὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἶμα τοῦ Κυρίου, ὡς βρῶσις καὶ πόσις καὶ ὄχι ὡς θεωρία. Γίνεται δηλαδὴ μεθεκτὴ ἀπὸ τοὺς πιστοὺς μὲ ὅρους ζωῆς καὶ δὲν εἶναι θεωρητικὴ σύλληψη.

Ἡ ἐμπειρία αὐτὴ τῆς ἀληθείας εἶναι μιὰ πραγματικότητα ποὺ διὰ τῶν Ἀποστόλων κληροδοτεῖται στὴν Ἐκκλησία καὶ πραγματώνεται στὸ Ἐκκλησιαστικὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ ἐδῶ καὶ δύο χιλιάδες χρόνια. Καρπὸς αὐτῆς τῆς δισχιλιετοῦς Ἁγιοπνευματικῆς Παραδόσεως καὶ ἐμπειρίας εἶναι ἡ Ἱερὴ Παράδοση τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, Πατέρων, Ὁμολογητῶν καὶ Μαρτύρων τῆς Ἐκκλησίας μας. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ποὺ ἐπέμφθη στοὺς μαθητὲς τοῦ Κυρίου καὶ τοὺς κατέστησε Ἀποστόλους παραμένει ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ καὶ δίδει ἁπλόχερα τὰ χαρίσματά του ἐν Αὐτῇ, καθιστώντας «πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, ἔπειτα δυνάμεις, εἶτα χαρίσματα ἰαμάτων, ἀντιλήψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν» (Α΄ Κορ. 12, 28). Αὐτὴ εἶναι ἡ Ἱερὴ Παρακαταθήκη τῆς Ἐκλησίας μας καὶ μέσα σ’ αὐτὴν ἑρμηνεύεται αὐθεντικὰ ἡ Ἁγία Γραφή. Τὸ Εὐαγγέλιο εἶναι βιβλίο τῆς Ἐκκλησίας, γράφτηκε ἀπὸ αὐτὴν μὲ τὴν ἐπιστασία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ μέσα σὲ αὐτὴν ἑρμηνεύεται.

Οἱ προτεσταντικὲς καὶ ἰδιαίτερα οἱ νεοπροτεσταντικὲς ὀργανώσεις μπορεῖ νὰ λένε ὡραία λόγια, ἀλλὰ τὶ ἀντιπροσωπεύουν αὐτά; Εἶναι μόνο ἕνα μικρὸ κομμάτι τῆς ἀλήθειας, τὸ ὁποῖο δὲν παρέλαβαν ὡς ζῶσα Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ κάνοντας ἕνα φοβερὸ ἅλμα ἀπὸ τὸ σήμερα στὴν ἐποχὴ τῶν Ἀποστόλων, δύο χιλιάδες χρόνια πρίν. Τὸν δὲ λόγο τους δὲν ἀντλοῦν ἀπὸ τὴ ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ βιβλίο. Μάλιστα, ὅ,τι ἀντλοῦν ἀπὸ τὴ Γραφὴ δὲν εἶναι τὸ πλήρωμα τῆς ἀληθείας, ὁλοκληρωμένη ἡ διδασκαλία, ἀλλὰ μόνο ἕνα μέρος της. Γι’ αὐτὸ ὀνομάζονται καὶ αἱρετικοί∙ γιατὶ ἀπὸ τὸ πλήρωμα τῆς ἀληθείας, ποὺ ἔχει ἀφήσει τοὺς ἀγλαοὺς καρπούς του πάνω στὴ δισχιλιετὴ παράδοση διαλέγουν (αἱροῦσιν) μόνο ἕνα μέρος, ἕνα κομμάτι, ὅποιο νομίζουν αὐτοὶ ὅτι εἶναι καλό. Κανεὶς δὲν τοὺς ἔχρισε κήρυκες καὶ διδασκάλους∙ μόνοι τους καπηλεύονται αὐτὴ τὴν ἰδιότητα.

Τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

«Στήκετε, καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις» (Β΄ Θεσσ. 2,15) κατὰ τὸν Θεῖο Παῦλο. Προσέξατε, «μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον» (Β΄ Θεσσ. 2,3). «Ἐπιμένετε τῇ πίστει τεθεμελιωμένοι καὶ ἑδραῖοι καὶ μὴ μετακινούμενοι ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ εὐαγγελίου οὗ ἠκούσατε, τοῦ κηρυχθέντος ἐν πάσῃ τῇ κτίσει τῇ ὑπὸ τὸν οὐρανόν (Κολ. 1, 21-23). «Ὡς οὖν παρελάβετε τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν τὸν Κύριον, ἐν αὐτῷ περιπατεῖτε,  ἐρριζωμένοι καὶ ἐποικοδομούμενοι ἐν αὐτῷ καὶ βεβαιούμενοι ἐν τῇ πίστει καθὼς ἐδιδάχθητε, περισσεύοντες ἐν αὐτῇ ἐν εὐχαριστίᾳ.  Βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης, κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου καὶ οὐ κατὰ Χριστόν» (Κολ. 2, 6-8).

Ἡ Ὀρθόδοξη πίστη καὶ Λατρεία δὲν εἶναι κατασκεύασμα τοῦ εἰκοστοῦ πρώτου αἰώνα∙ δὲν εἶναι ἰδεολογικὸ κατασκεύασμα∙ εἶναι ἡ ἴδια ἡ Ἀποστολικὴ Παρακαταθήκη ποὺ ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος μᾶς καλεῖ νὰ κρατήσουμε ἀλώβητη: «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω». (Γαλ. 1,     7 - 8).

Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

Η σχετική ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου

«Σε συνέχεια προηγούμενων προγραμματισμένων δραστηριοτήτων της, η νεοπροτεσταντική οργάνωση «Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση» διοργανώνει μία ακόμη ευρείας κλίμακας προσηλυτιστική δραστηριότητα, με την ονομασία «Ιησούς του Ναυή 6», το χρονικό διάστημα 24 Ιουλίου - 1 Αυγούστου, στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Σερρών, με τη διανομή κειμένων της Καινής Διαθήκης, συνοδευομένων με  προσηλυτιστικά έντυπα.

Η «Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση», που ιδρύθηκε το τελευταίο τέταρτο του 20ού αιώνα, θεωρεί την Ορθόδοξη πίστη ως «πνευματικά δεσμά αιώνων», όπως η ίδια έχει δηλώσει στο παρελθόν.

Με αφορμή αυτό το γεγονός, τονίζουμε ότι η Ορθόδοξη Πίστη δεν είναι χθεσινό κατασκεύασμα, δεν αποτελεί ιδεολόγημα μιάς κινήσεως, αλλά είναι η ίδια η Αποστολική παρακαταθήκη (Γαλ. α΄ 11-12. Α΄ Κορ. ιε΄1-3). Γι' αυτή την πίστη ο απόστολος Παύλος τονίζει με έμφαση στους Γαλάτες: «Εάν ακόμα και ο άγγελος από τον ουρανό κηρύξει σε σας άλλο ευαγγέλιο διαφορετικό από εκείνο που σας κηρύξαμε, ας είναι ανάθεμα» (Γαλ. α΄ 8-9). Δηλαδή, μας προτρέπει να μην ακούμε κανέναν που δεν έχει σχέση με την Ορθόδοξη Πίστη.

Υπενθυμίζουμε για μία ακόμη φορά ότι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ως μέλη του ενός και μοναδικού Σώματος του Χριστού, δηλαδή της Εκκλησίας, δεν έχουμε ανάγκη τις «προσφορές» των νεοφανών αιρετικών κινήσεων, ούτε τους διάφορους αυτοχειροτονημένους «κήρυκές» τους από το εσωτερικό ή το εξωτερικό».

1 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ο Χριστός λέει στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο στο 52ο χωρίο του ενδέκατου κεφαλαίου: "Αλίμονό σας, νομοδιδάσκαλοι. Αφαιρέσατε το κλειδί της γνώσεως . και εσείς δεν μπήκατε, και αυτούς που θέλησαν να μπουν τους εμποδίσατε".
Αυτή είναι η εικόνα της σημερικής ορθόδοξης Εκκλησίας και της ηγεσίας της. Κρατάει το λαό στο θρησκευτικό σκοτάδι και τον εμποδίζει να διαβάσει το Ευαγγέλιο για να τον ποδηγετεί κατά το δοκούν. Όμως, τον Χριστό και το μήνυμα της Καινής Διαθήκης, δεν τον σταμάτησε και δεν θα τον σταματήσει κανένας διωγμός, καμία ορθόδοξη σύνοδος, κανένα σκοταδιστικό σύστημα. Για ένα πράγμα να είναι βέβαιοι οι ηγέτες της ορδόδοξης Εκκλησίας: ο λαός θα τους προσπεράσει και θα τους τιμωρήσει που αρνήθηκαν σκόπιμα για εκατονταετίες να δώσουν το μήνυμα του αληθινού Χριστιανισμού καθαρό και ανόθευτο. Θα μείνουν μόνοι να αναμασούν την καραμέλα του προσυλιτισμού, να απειλούν και να λασπολογούν όπως είναι η συνήθης πρακτική τους. Η ορθόδοξη Εκκλησία στην Ελλάδα, ή θα δώσει στο λαό το ανόθευτο Ευαγγέλιο ή θα συρρικνωθεί σε βαθμό εξαφάνισης. Και μια ερώτηση προς τον σεβαστό Μητροπολίτη Μαρώνειας και Κομοτηνής: εσάς ποιός ακριβώς σας έχρισε κήρυκα και διδάσκαλο; Γιατί αρνείστε στους άλλους αυτή την ιδιότητα; Στον Χριστιανισμό δεν υπάρχουν μονοπώλια και αυτό δεν σας αρέσει καθόλου αλλά δυστυχώς δεν είναι και στο χέρι σας να αλλάξετε την τάξη που έθεσε ο Θεός. Αυτό που φωτογραφίζει τη νοοτροπία σας είναι το χωρίο της Παλαιάς διαθήκης Β'Χρονικών 18:23 "Τότε πλησιάσας Σεδεκίας ὁ υἱὸς τοῦ Χαναανά, ἐρράπισε τὸν Μιχαΐαν ἐπὶ τὴν σιαγόνα καὶ εἶπε, Διὰ ποίας ὁδοῦ ἐπέρασε τὸ πνεῦμα τοῦ Κυρίου ἀπ᾿ ἐμοῦ, διὰ νὰ λαλήσῃ πρὸς σέ;" Μήπως θα θέλατε να σας ζητήσει και άδεια ο Θεός όταν αποφασίζει να μιλήσει σε άλλους πιστούς εκτός από εσάς;

Δημοσίευση σχολίου

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews